Flekkerøy Historielag

Nedover på denne siden finner du blandt annet:

* Referat fra stiftelsesmøtet 11.mai 1990

* Valg av styre
* Dem som var tilstede på møtet
* Styrets konstituering
* Historielagets lover som ble vedtatt
* Arbeidsområder for historielaget

  Klikk på bildet så blir det større (28 kb)
Flekkerøy historielag hadde konstituerende møte i Båtforeningens lokaler i Åshavn fredag 11. mai 1990 kl. 19.00.
Programmet for møtet var:
1. Valg av styre og godkjenning av vedtekter
2. Berit Eide Johnsen orienterer
3. Servering
4. Eventuelt.
Vedlagt kan du se kopi av «plakaten» som ble brukt ved innbydelsen til møtet.

Her følger avskrift av referatet fra stiftelsesmøtet 11. mai 1990.

Møtested for stiftelsesmøtet var Båtforeningens lokaler i Åshavn. Møtet var satt til kl 19.00. 27 mennesker møtte opp. Etter at liste for tegning av medlemmer var sendt rundt var samtlige tegnet som medlemmer.

Ranveig Fidje ønsket velkommen og ledet møtet. Etter en kort innledning om lagets formål, ble det foretatt skriftlig valg. Opptellingskomiteen besto av Sven Bjørn Andersen, Torhild Andersen, Elin Magnussen og Snefrid Martinsen. Resultatet legges ved protokollen.

 
Ranveig Fidje (22 st.) sa seg villig til å lede historielaget til neste årsmøte. Etter lovene som først ble vedtatt, ble følgende med i styret: Sven Andersen (18 st.), Reidar Martinsen (13 st.), Torbjørn Martinsen (10 st.), Gunnar Pedersen (10 st.), Tor Einar Tobiassen ( 9 st.), Leif Nilsen 8st.) Torleif Tørressen (6 st.). (Greta Fredriksen (7 st.) ba seg fritatt.)

Forsamlingen tok deretter kaffepause med tilhørende kaker. På tradisjonelt Flekkerøyvis ble først bordverset sunget. Torleif Tørressen stemte i. Praten gikk livlig rundt bordene. Mange ..? Berit Eide Johnsen fra Agder Historielag orienterte om historielagets oppgaver og muligheter. En liten diskusjon omkring en allerede oppnevnt navnekomite over stedsnavn på øya ville komme i konflikt med medlemsskap i Flekkerøy Historielag, oppsto. Berit Eide Johnsen orienterte omkring dette, og på forespørsel fra medlemmer ble det bestemt at laget tar kontakt med denne komiteen for samarbeid. Tørres Axelsen var her en aktuell person å henvende seg til.

Ordet ble så gitt fritt. Den første som grep ordet var Torbjørn Martinsen. Han hadde 2 forslag til arbeidsområder.

1. Samle inn tradisjoner/regler for «Gamle barneleker». Han nevnte 3. «Ta Danmarksbåten», «Dri Musa» opprinnelig frisisk ? Drei Musse ( 3 luer), og «Jæde sugga». Mange av de fremmøtte nikket gjenkjennende.

2. Undersøke mer om kvinnedrakter fra øya. Pietistiske - eller påvirket fra Frisland / Tyskland.?

Den neste taleren var Rolf Tønnessen. (oppvokst på Skålevig). Han var opptatt av betydningen av tilhørighet, kjenne besteforeldre og slekt, vite hva - gjorde at de så sammenhengen mellom hverdagens strabaser og livets verdier. Historieløshet er en følge av at det samfunnet vi alle er en del av blir så pluralistisk at vi må tilbake til det gamle. Vi må lære hvor vi hører hjemme. Han minnet oss også om at våre forfedre hadde «beina på jorda», men også et forhold til Gud.. Gamle brev kunne fortelle mye. Han oppforderet laget til å arbeide med dette. «La oss ta vare på disse brevene som kan sette oss i stand til å tolke følelser, oppfatning og motivene bak handlingen,» sluttet han.

Neste innslag var en varm tale fra Toralf Kristiansaen - med takk og heder og lykkeønskninger for lagets framtid. Som den store personligeten han er, hadde han gjort seg opp meninger om at hans samlinger måtte komme Flekkerøy tilgode. Han minnet tilslutt om viktigheten av å bevare vennskap og å unngå splid i denne farlige tiden vi lever i.

Reidar Martinsen kom med forespørsel til Berit Eide Johnsen om det var vanlig at lokallag var tilsluttet Agder Historielag. Hun sa at Flekkerøy historielag ver det 41. av lokallagene i Agderfylkene, og at samtlige var tilsluttet.

Medlemskontingenten ble satt til Kr. 40,- pr år pr. medlem. Av dette går 3 kroner pr medlem til Agder historielag og til landslaget for lokalhistorie. Ingen hadde flere synspunkter i saken.

Møtet ble hevet kl. 21,30

Disse var tilstede og tegnet seg som medlemmer av Flekkerøy historielag
på stiftelsesmøtet 11.mai 1990.

Ranveig Fidje
Aud Nilsen
Solveig Jakobsen
Gunnar Pedersen
Marie Pedersen
Snefrid Martinsen
Reidar Martinsen
Elin Magnussen
Reimund J. Magnussen
Sven B. Andersen
Torhild Andersen
Allis Salvesen
Gretha Solfrid Fredriksen
Leif J. Nilsen
Rolf Th. Tønnessen
Tor Einar Tobiassen
Torleif M. Tørresen
Toralf Kristiansen
Signe Kristiansen
Ingfrid Cathrina Pedersen
Åse Kristiansen
Karsten Kristiansen
Sigmund Samuelsen
Per Kristoffersen
Thorbjørn Martinsen (Dønnestad)
Stian Pedersen

 

En effektiv gruppe kvinnelige medlemmer ryddet opp i båthuset etter sammenkomsten. Det nyvalgte styret hadde deretter et møte hvor oppgavene ble fordelt.

Tellekomiteens liste ble lagt til grunn og styret bestemte følgende:

Leder: Ranveig Fidje
Sekretær: Torbjørn Martinsen
Kasserer: Sven Bjørn Andersen
Medledere: Gunnar Pedersen og
Reidar Martinsen
1.varamann: Tor Einar Tobiassen
2. varamann: Leif Nilsen
3. varamann: Torleif Tørressen

Revisor Solveig Jakobsen

Valgnemnd: Karsten Kristiansen
Per Kristoffersen
Sigmund Samuelsen

På Flekkerøy historielags stiftelsesmøte 11.mai 1990 ble følgende lover for laget vedtatt:

LOVER FOR FLEKKERØY HISTORIELAG Vedtatt på konstituerende møte 11.mai.1990

§ 1. Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Flekkerøy,s historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2. Virksomhet: For å nå formålet kan laget i samarbeide med aktuelle kommunale organer og      andre lag/foreninger:
* arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag på Flekkerøya.
* arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk,     målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
* arbeide for at det skal bli gitt ut informasjon, årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.

§ 3. Laget står tilsluttet landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag.

§ 4. Medlemmer av laget er: Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingent. Kontingenten blir      fastsatt av årsmøtet Utmelding av laget må skje skriftlig.

§ 5 Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer - med 3 varamedlemmer. Årsmøtet velger: a Leder og styremedlemmer for 2 år (3 og 2 utgår annethvert år) b 3 varamedlemmer for 1 år c 1 revisor for 2 år d. Valgnemd på 3 medlemmer for 1 år e (forts.av § 5). Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§ 7 Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalvavisene med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle:

§ 8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det - eller når ............ 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§ 9 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være styret i hende innen utgangen av desember

§ 10 Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall av de fremmøtte..

ARBEIDSOMRÅDER FOR FLEKKERØY HISTORIELAG (Vedlagt lovene)

Du vet sikkert om flere interessante områder

* Registrering av stedsnavn (før disse forsvinner)
* Tradisjoner omkring 17. mai - juletrefester - St. Hans-feiring
* Amerikaopphold .. «Fem møter» (fortell om det)
* Sjømann fra Flekkerøya. (Hvordan opplevde du det ?)
* Silde - og makrellfisket (Hvordan var livet ombord)
* Leker (Hva lekte du som barn ?)
* Skolen (Hvordan var den før ?)
* Barneforeninger (Oplevelser og betydning fordeg av slike)
* Yngres (Idag har ungdomsarbeid andre betegnelser. (Hva betydde yngres for deg ?)
* Kvinneforeninger (Rutiner og drivkreftene bak)
* Båtassuranseforeningen (Trygghet ?)
* Flekkerøydialekten (Innsamling av uttrykk - hollankdsk påvirkning ?)
* Losvesenets betydning for øya
* Fiskere som ble tømmermenn (Hvordan opplevde du det ?)

* HVOR KOM DE FRA
Flekkerøyfolk er kommet til utenfra. Omkring 1700 var det et «trekk» fra de indre bygder i Agder mot kysten.. Derfor har de fleste flekkerøyfolk sine aner i disse bygdene: Holum - Kvås - Torridal - Søgne - Randesund - Høvåg - og mange flere.

DIN EGEN HISTORIE
Ikke alle har interesse for historie i ungdommen, men det kommer med årene for de fleste. Kanskje du er interessert i din egen slekt ?. Begynn med din egen familie og sett opp ættetavle.: 2 foreldre - 4 besteforeldre - 8 oldeforeldre - 16 tippoldeforeldre - osv.
Dersom du også tar med noe av sidelinjene, vil du forundre deg over så mange du er i slekt med - og hvor mange ganger slekten krysses ved inngifte.

Dersom du har hørt fortalt en hendelse fra eldre tid - eller en god historie fra foreldre, besteforeldre eller andre - ta vare på det.

BLI MED I FLEKKERØY HISTORIELAG

 

.........................................................................