Slik døde apostlene

Peter ble korsfestet i Roma, og etter hans eget ønske med hodet ned (Katolsk kirkes påstand)

Jakob - den eldre - ble halshogd i Jerusalem. Han var den første apostel som led martyrdøden.

Johannes døde en naturlig død. Han ble ca. 100 år gammel. Var forvist til øya Patmos en tid.

Andreas ble festet med bånd til et kors og hang der 2 dager før han døde.

Filip ble bundet og hengt på en søyle

Jakob - den yngre - ble styrtet ned fra en bergspiss og etterpå steinet og drept med klubbe.

Bartholomeus ble revet istykker på den grusomme konges befaling

Matheus ble drept med en hellebard (kombnasjon av langt spyd og øks)

Thomas ble under bønnen drept av et pilregn - og gjennomboret av en lanse

Simon ble korsfestet

Taddeus (Judas) ble grusomt pint til døde

Judas Iskariot hengte seg

Mattias død er tvilsom: Noen mener korsfestet, andre steinet eller halshogd (Mattias ble valgt til disippel etter at Judas hadde hengt seg.)

Ovenstående opplysninger er i hovedsak hentet fra «Kristelig Familieblad» nr. 2 i 1968

Videre kan tas med at Paulus ble halshogd i Roma etter orde fra Keiser Nero og at døperen Johannes ble halshogd etter ønske av Herodias datter.

Mer utfyllende opplysninger om apostlenes endeligt

Fra Bibelen og diverse bibelleksika/oppslagsbøker kan vi lese følgende om apostlene:

Peter (betyr klippe, sten) er den av apostlene som er nevnt flest ganger i det Nye Testamentet. Han var disiplenes aktive og impulsive leder Han het opprinnelig Simeon og var bror til Andreas som også var disippel. De var født i Betsaida på den nord-østlige delen av Genesaretsjøen, men flyttet senere til Kapernaum hvor de drev som fiskere. Peter regnes som forfatter av begge de 2 Peters’ brevene selv om det kan være noe tvil om 2.Petersbrev er forfattet an en annen.

På sine misjonsreiser kom han tilslutt til Roma hvor han led martyrdøden under Keiser Neros forfølgelse mot de kristne som startet i år 64, eller ett av de følgende år. Ifølge kirkehistorikeren Esebios ble Peter korsfestet med hodet ned - etter eget ønske..

Jakob, sønn av fiskeren Sebedeus og han kone Salome. Han var en eldre bror av apostelen Johannes. Begge brødrene omtales første gang sammen med Peter. Jakob og Johannes ble av Jesus kalt «Tordensønnene». Det skyldtes antagelig deres hissige temperament, men muligens også p.g.a. deres iver som Ordets forkynnere.

Jakob var den første av apostlene som led martyrdøden. På Herodes Agrippas befaling ble han henrettet med sverd . (Ap.gj. 12.2.) Trolig skjedde det ved halshogging i Jerusalem i år 44.
Det kan ikke fastslås sikkert hvem som har skrevet Jakobs brev, men det er mest trolig at det var en av Jesu brødre som het Jakob, og altså ikke apostelen Jakob.

Johannes Sønn av fiskeren Sebedeus og hans kone Salome. Han var en yngre bror av apostelen Jakob. (Se Jakob) Ved korsfestelsen overgav Jesus sin mor til Johannes og ba ham ta omsorg for henne. Ifølge tradisjonen var Johannes i flere år menighetsforstander i Efesus. Under kristendomsforfølgelse under keiser Domitian (81-96 e.Kr.) ble han forvist til øya Patmos i Egeerhavet. Og det var mens han var her han skrev Johannes Åpenbaring. Under keiser Nerva (96-98 e.Kr.) slapp Johannes fri fra Patmos og vendte tilbake til Efesus. Antagelig var det her han skrev Johannesevangeliet. Det regnes også som sikkert at de 3 brevene av Johannes er skrevet av apostelen apostelen Johannes.

Det er å merke seg at ingen av de hellige fofattere har skrevet så mye om kjærligheten som nettop Johannes, både i sitt evangelium og i sine brev. Han har da også fått tilnavnet «Kjærlighetens apostel». Flere ganger bruker han i sitt evangelium betegnelsen «Den disippel Jesus elsket» om seg selv. Dette henger trolig sammen med at det største for ham var å vite at han var elsket av Jesus.

Tradisjonen vet å fortelle at Johannes var den eneste av apostlene som ikke led martyrdøden. Han døde i en alder av omkring 100 år og ble gravlagt i Efesus.

Andreas var bror til apostelen Peter og kom altså fra Betsaida. Han arbeidet sammen med Peter som fisker. Flere ganger i N.T. er han omtalt som Simon Peters bror. Andreas synes å ha vært en av dem som sto Jesus nærmest i fortrolighet, nest etter Peter, Jakob og Johannes. Og det var Andreas som sammen med disse 3 spurte Jesus på vegne av hele disippelflokken hva meningen var med hans store tale om de siste ting og tider. Andreas var opprinnelig en disippel av døperen Johannes og var tilstede da Johannes pekte på Jesus og sa: « Se der Guds lam..»

Etter Jesu himmelfart hører vi ikke mer til Andreas i N.T. Ifølge tradisjonen virket han senere i det sydlige Russland og i Tyrkia. Det fortelles at han tilslutt ble korsfestet på et liggende kors, formet som en X (det såkalte Andreaskors). Han skal være blitt bundet fast til korset, i stedet for å spikres til det for at han kunne pines lenger. Det fortelles at han var fastbundet slik i 2 dager, mens han stadig talte til folket om Herren.

Filip var en av de første som ble kalt til å følge Jesus. Også han kom fra Betsaida, hvor også Peter og Andreas kom fra. Filip var en av de første som ble kalt til å følge Jesus, og han var straks lydig til tross for at han åpenbart var en forsiktig og nærmest tilbakeholdende type. Det første Filip gjorde etter sitt møte med Jesus var å vitne for sin venn Natanael. Da Natanael spurte - nokså skeptisk - om det kunne komme noe godt fra Nasaret, sa Filip bare: «Kom og se». Og han førte Nartanael til Jesus.

Filip virket som misjonær i Lille-Asia. Eusebius sier at han var «et stort lys i Asia». Han led tilslutt martyrdøden i Hierapolis. Historien hevder at han ble bundet og hengt på en søyle.

Matteus -. Det er han som har skrevet Matteus-evangeliet. Han var også en av de 12. Han var opprinnelig toller og hadde da sannsynlig navnet Levi. Da Matteus ble møtt av Jesu kall «sto han straks opp og fulgte ham». Kort tid etter gjorde han et selskap for Jesus. Her var «tollere og andre syndere» innbudt, og de kom villig. Matteus ville vel på denne måte ikke bare vise Jesu ære, men også bekjenne for sine gamle venner at han var blitt Jesu disippel. Det er fra dette selskapet de kjente ord fra Jesus kommer: «De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.

Han virket som forkynner i eget hjemland de 15 første år. Senere dro han til flere land, bl.a. Etiopia, Syria og Makedonia. Vi vet ikke så mye om Matteus gjerninger i levende live, men gjennom det evangelium som bærer hans navn får vi ganske god innsikt i personen Matteus liv og hans måte å tenke på. Det hevdes at han ble drept med en hellebard (kombinasjon av langt spyd og øks).

Jakob (den yngre) Alfeus sønn. Han var sannsynlig bror til Matteus, men dette kan ikke fastslås sikkert. Det er svært få opplysninger å finne om denne Jakob. Dessuten var det flere som hadde navnet Jakob i Jesu vennekrets. Det kan derfor lett oppstå forvekslinger. En av Jesu brødre het også Jakob Også han ble sammen med Paulus og Barnabas kalt apostler, men de var ikke blandt de 12.

Det hevdes at apostelen Jakob ble styrtet ned fra en bergspiss og etterpå steinet og drept med klubbe.

Eusebius forteller at Jakob (Jesu bror) led martyrdøden mellom år 62 - 66, og at han iflg. sagnet skal være styrtet ned fra et av templets tinder, stenet og drept ved slag i hodet med en stang. Som du ser er det mange likhetstegn mellom disse sagn/fortellinger.

Bartolomeus var også en av de 12 apostlene. Mange mener han er den samme som Natanael som er nevnt i Johannes-evangeliet men ikke i de 3 andre evangeliene. I Johannesevangeliet er det Filip og Natanael som opptrer sammen. Der er Bartolomeus ikke nevnt. I de andre 3 evangeliene er det Filip og Bartolomeus som ofte opptrer sammen. Hvis det er riktig at Bartolomeus er den samme som Natanael, så er han født i Kana i Galilea. Det var Filip som førte han til Jesus. Bartolomeus var an av de disiplene Jesus åpenbarte seg for etter oppstandelsen.

Ut fra bibelen vet vi ikke noe sikkert om hans endeligt, men iflg. tradisjonen forkynte han evangeliet i India, Mesopotamia, Partia, Lykaonia og Armenia hvor han tilslutt led martyrdøden. Han skal ha blitt flådd levende og deretter korsfestet med hodet ned.

Simon fikk tilnavnet «Seloten». Det betyr «ivreren» Et par steder er han også kalt Simon Kananeus. Seloter kaltes medlemmer av det nasjonalistparti som gjorde opprøsrsforsøk mot romerne. Simon har åpenbart tilhørt dette partiet før han ble en Jesu apostel.
Iflg. historien ble også han korsfestet.

Tomas var også Galileer, men vi vet ikke nærmere bestemt hvorfra i Galilea. Han er mest kjent som Tomas. tvileren. Da Jesus første gang viste seg for disiplene etter at han var stått opp fra graven var ikke Tomas tilstede. Da disiplene etterpå sa at de hadde møtt Herren svarte Tomas: «Uten at jeg får se naglegapet i hans hender og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro». (Joh.ev. 20,25) Åtte dager senere fikk han se naglemerkene og sa da: «Min Herre og min Gud». Det er særlig Johannesevangeliet som omtaler Tomas. Første gang skjer det i forbindelse med oppvekkelsen av Lasarus. Siste gang Tomas nevnes er i forbindelse med Jesu himmelfart.

Tradisjonen hevder at Tomas senere har virket som misjonær i Syria. Ifølge andre overleveringer skal han ha misjonert i Persia og India. På malabarkysten (s-v India) og Ceylon finnes såkalte «Tomas-kristne», hvis kirkesamfunn, av Syrisk opprinnelse , kan lede sin historie tilbake til 300-tallet. Det finnes flere «evangelier» enn de 4 som er tatt med i N.T. Et av dem er Tomas-evangeliet som ble funnet i Nag-Hammadi i Egypt.
Historien forteller at Tomas under bønnen ble drept av et pilregn og gjennomboret av en lanse.

Taddeus (Judas) (Lebbeus) I Matteus’ apostelfortegnelse kalles han Lebbeus, og i fortegnelsen hos Markus kalles han Taddeus. Hans far het Jakob. Den eneste gangen denne apostelen nevnes i NT utenfor apostelfortegnelsene er i Joh. 14.22 der han spør hvorfor Jesus bare ville åpenbare seg for sine og ikke for verden. Han kunne ikke forstå hvordan Guds rike skulle kunne komme hvis ikke Messias åpenbarte sin herlighet for verden. Jesus svarte at han ikke kunne åpenbare seg for andre mennesker enn dem som tror på og lyder ham.

Iflg tradisjonen har Taddeus senere virket i Syria og Mesopotamia. Det hevdes også at han tilslutt ble pint grusomt til døde.

Judas (Iskariot) Sønn av Simon Iskariot. Tilnavnet betyr «mannen fra Kariot» og ble åpenbart brukt for å skjelne han fra den andre Judas (Taddeus). Judas er mest kjent som svikeren. Judas hadde hånd om Jesu og apostlenes felles kasse, som han av og til stjal av. Han forrådte sin Mester for 30 sølvpenger. Forræderiet besto i at han viste veien for de menn som skulle gripe Jesus. På denne måten fikk de anledning til å fenglse Jesus uten at det oppsto uroligheter blandt folket..

Men da Jesus var dømt ble Judas grepet av anger og forsøkte å gjøre sin gjerning ugjort ved å levere tilbake sølvpengene og bekjenne at Jesus var uskyldig. Men prestene avviste han hånlig. Deretter kastet Judas sølvpengne inn i templet og gikk bort og hengte seg.

Enda idag brukes navnet Judas som et skjellsord - din Judas - på mennesker som man mener er falske og svikefulle.

Mattias hadde tilnavnet Justus. Han ble døpt av døperen Johannes. Han ble valgt til apostel etter at Judas Iskariot hadde forrådt Jesus og tatt sitt eget liv. På den måte er han egentlig den 13 apostel. Ifølge tradisjonen skal han ha vært en av de 70 som dannet den videre disippelkretsen som Jesus sendte i forveien for seg under sine vandringer.

(Luk. 10,1 og Apgj. 1,23..26) Det hevdes at også Mattias tilslutt led martyrdøden. Noen mener korsfestet, andre steinet eller halshogd.